Mondoñedo 10

Redacción.-

A Asociación “As San Lucas”, en colaboración co Colectivo Mondoñedo É … e o concello
de Mondoñedo crean os premios denominados “Mondoñedo 10” co obxectivo de
establecer vínculos permanentes entre a cidade e o concello que lles dá nome coas
mellores obras de creación cultural producidas en Galicia e en galego na actualidade.
O prestixio decantado ao longo dos séculos por institucións e persoeiros de ascendencia
ou residencia mindoniense, así como a recoñecida achega destes á cultura galega en
xeral, xustifican a creación destes galardóns que se entregarán anualmente co fin de
contribuír a salvagardar para a memoria do presente e do futuro da lingua e da cultura
galegas aquelas obras que a xuízo do xurado correspondente merezan este
recoñecemento.
Establécense dez modalidades que se sucederán ano a ano ata completar un ciclo,
convocándose sucesivamente a partir de agora consonte ao seguinte calendario:
Modalidades:
2016: Mellor obra de Narrativa en galego, publicada entre os anos 2006 e 2015.
2017: Mellor obra de Poesía en galego, publicada entre os anos 2007 e 2016.
2018: Mellor obra de Teatro en galego, estreada ou publicada entre os anos 2008 e 2017.
2019: Mellor obra de Ensaio ou Historia en galego, publicada entre os anos 2009 e 2018.
2020: Mellor obra de Música de autor/a galego/a estreada ou publicada entre os anos
2010 e 2019.
2021: Mellor obra de Plástica e Artes Visuais de autor/a galego/a, executada ou publicada
entre os anos 2011 e 2020.
2023: Mellor obra de Tradución doutra lingua ao galego, publicada entre os anos 2013 e
2022.
2024: Mellor obra de Xornalismo Cultural en galego, publicada ou desenvolvida en
calquera medio entre os anos 2014 e 2023.
2025: Mellor Persoa, Proxecto, Colectivo ou Institución do eido cultural galego entre os
anos 2015 e 2024.
A partir da convocatoria correspondente a 2025 comezará de novo a rolda establecida,
agás que a organización deste premio, previa consulta coas entidades colaboradoras,
decidise algunha modificación.
A entrega do premio correspondente a cada convocatoria realizarase en acto solemne
coincidindo coas Feiras e Festas das San Lucas dese ano.
O premio, que se entregará ao/á autor/a da obra seleccionada, ou, en caso de
falecemento ou outra causa, a un representante designado polos herdeiros ou titulares
dos dereitos da obra premiada, consistirá na entrega dun diploma acreditativo e dunha
obra artística orixinal e única de autor/a de prestixio recoñecido.
A composición do xurado de cada convocatoria será decidida polos organizadores,
atendendo ao tema da categoría proposta.
Bases Premio “Mondoñedo 10” 2016. Modalidade: Narrativa.
1ª.-Na edición correspondente a este ano 2016, o Premio “Mondoñedo 10” convócase na
modalidade de Narrativa á mellor obra escrita orixinalmente en galego e cuxa primeira
edición fose publicada en calquera soporte nos 10 anos anteriores ao desta convocatoria;
ou sexa, entre 2006 e 2015, ambos inclusive.
2º.-Só serán obxecto de deliberación os títulos propostos en prazo e forma polos
membros do xurado que terán opción de propoñer en cada caso un máximo de dúas
obras.
3º.-Terán a consideración de finalistas (relación que se fará pública nas xornadas previas
ao fallo), aquelas obras que figuren nas propostas remitidas por escrito polos membros do
xurado ao presidente do mesmo no prazo e forma que se estableza oportunamente.
4º.-Será proclamada gañadora a obra que despois de sucesivas roldas de votación,
excluíndo a cada volta a que obteña menos votos, aquela que reciba a maioría de votos
na votación definitiva.
5ª.- Nin o presidente do xurado, como membro permanente do mesmo, nin o secretario,
poderán propoñer obras, nin votalas.
6º.-Calquera cuestión relacionada ou non prevista nestas bases será resolta polo
presidente do xurado, previa consulta aos membros do xurado, e será inapelable.
7ª.-Este xurado reunirase en Mondoñedo o 16 de outubro de 2016 en hora e lugar a fixar
pola organización. Unha vez producido o fallo, o seu presidente comunicáralle á persoa
ou persoas premiadas a decisión, así como a hora e lugar onde se realizará a entrega en
acto público deste premio.
8ª.- Composición do xurado para a edición correspondente ao ano 2016, modalidade
Narrativa.
Presidente: Antonio Reigosa Carreiras, cronista oficial de Mondoñedo.
Vogal: Presidente/a, ou persoa en quen delegue, en representación do Consello da
Cultura Galega.
Vogal: Presidente/a, ou persoa en quen delegue, en representación da Real Academia
Galega
Vogal: Presidente/a, ou persoa en quen delegue, en representación da Asociación de
Escritores/as en Lingua Galega (AELG).
Vogal: Presidente/a, ou persoa en quen delegue, en representación do PEN Clube
Galicia.
Vogal: Presidente/a, ou persoa en quen delegue, en representación da Asociación Galega
de Editoras.
Vogal: Presidente/a, ou persoa en quen delegue, en representación da Federación de
Librarías de Galicia.
Vogal: Alcalde/sa , ou persoa en quen delegue, do concello de Mondoñedo.
Secretario: Fran Bouso, designado pola organización deste premio.

1 de out. de 2016

0 comentários :

Danos a túa opinión