Bases do VI Premio Agustín Fernández Paz

Redacción. -

O  INSTITUTO  DE  ESTUDOS  CHAIREGOS,  O  CONCELLO  DE  VILALBA  E  EDICIÓNS  XERAIS  DE  GALICIA  convocan  o  VI Premio  AGUSTÍN  FERNÁNDEZ  PAZ  de  narrativa  infantil  e  xuvenil  pola  igualdade,  de  acordo  ás  seguintes   

BASES 
Primeira. Poderán  participar  todas  as  persoas  de  calquera  nacionalidade  e idade  que  presenten  narracións  inéditas  en  lingua  galega,  dirixidas ao  público  infantil  e  xuvenil,  cunha  temática    vencellada  ao compromiso  pola  igualdade  de  xénero,  raza,  nacionalidade… 

Segunda. Establécese  un  premio  único  e  indivisible,  dotado  con  3.000  euros. Esta  cantidade  está  suxeita  ás  retencións  legais  que  lle  sexan aplicables  segundo  a  lexislación  vixente. 

Terceira. A  obra  premiada  será  publicada  por  Edicións  Xerais  de  Galicia,  que se  reserva  os  dereitos  de  edición  da  obra  premiada  nos  1.500 primeiros  exemplares.  Entregaránselle  ao/á  gañador/a  30 exemplares. 

Cuarta. A  obra  terá  unha  extensión  libre  e  presentarase  encadernada,  por cuadriplicado,  en  papel  impreso  polas  dúas  caras,  tamaño  DIN  A4. Presentarase  baixo  o  sistema  de  plica,  polo  que  se  enviará  cun sobre  á  parte;  no  exterior  do  sobre  figurará  só  o  lema  e  no  interior incluirase  o  título  da  obra,  o  lema,  unha  copia  do  NIF  do/a  autor/a, o  enderezo,  teléfono  de  contacto  e  correo  electrónico. 

Quinta. O  prazo  de  presentación  de  orixinais  comezará  o  23  de  abril  de 2022,  Día  Internacional  do  Libro,  e  prolongarase  até  o  día  12  de xullo  de  2022,  sexto  cabodano  de  Agustín  Fernández  Paz. 

Sexta. 
O  xurado  estará  formado  por  tres  persoas  de  recoñecido  prestixio cultural.  Emitirá  o  ditame,  que  será  inapelable,  na  última  semana  do mes  de outubro  de  2022. O  xurado  poderá  declarar  o  premio  deserto. 

Sétima.   
A  entrega  do  premio  terá  lugar  nun  acto  do  que  se  dará  conta oportunamente. 

Oitava. 
Os  orixinais  remitiranse  a:
VI  Premio  AGUSTÍN  FERNÁNDEZ  PAZ de  narrativa  infantil  e  xuvenil  pola  igualdade INSTITUTO  DE  ESTUDOS  CHAIREGOS Praza  de  Suso  Gayoso,  1  (Casa  da  Cultura) Apartado  de  Correos  ,  nº  39 27800    Vilalba  (Lugo) 

Novena. 
Os  orixinais  non  premiados  poderán  recollelos  os/as  respectivos/as  autores/as  no  local  do  Instituto  de  Estudos  Chairegos  (Casa  da Cultura  de  Vilalba)  durante  un  período  máximo  dun  mes  despois  do  ditame  do  premio.  Os  que  non  se  recollan  nese  prazo  serán destruídos. 

Décima. A  participación  nesta  convocatoria  supón  a  total  aceptación  destas  bases. 

23 de abr. de 2022

0 comentários :

Danos a túa opinión